Reklamační řád

Reklamace
Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (nesprávný typ, barvu, počet..) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům firmy OPTIMA Precise s.r.o., kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.

Do záruky nespadají tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Kupující uplatňuje reklamaci za vadu dodávky prodávajícímu v prodejní ceně s daní prodávajícího, ve které bylo zboží fakturováno.
Vady zřejmé při odběru a množstevní reklamace nutno reklamovat neprodleně, nejpozději však do druhého dne od převzetí zboží kupujícím.

Reklamace musí být písemná a musí obsahovat:
- číslo faktury, číslo výdejky či dodacího listu
- název a výrobní číslo reklamovaného zboží
- množství reklamovaného zboží
- návrh na vyřízení reklamace ( výměna, opravný daňový doklad )
- popis  reklamace, závady
Při přejímce balíku od přepravce (pošta, PPL) je kupující povinen neprodleně prověřit, že balík není porušen nebo jakkoliv poškozen.  Při poškození neprodleně na místě  sepsat reklamaci s přepravcem a písemně nás informovat.

Osoba pověřená vyřizováním reklamací:
Karin Matušíková, tel: 775 780 649, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu:
Dopravu nazpět musíte objednávat pouze přes nás po obdržení informace o odstoupení od smlouvy. Nebo lze řešit způsobem poslání zpět přes reklamačního technika.
O vyřízení je kupující informován emailem nebo telefonicky.

Celé znění reklamačního řádu společnosti OPTIMA Precise, s.r.o.:

Reklamační řád vydaný spol. OPTIMA Precise s.r.o. (dále jen "prodávající")
Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží.

Článek 1 - Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží
Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.
Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jiný jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace – spotřebitel:
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě maximálně 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Reklamace – podnikatel:
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě, tj. lhůta 30 kalendářních dnů v nutných případech prodloužená o dobu na dopravu, posouzení závady, případně dodání náhradních dílů.

Článek 2 - Místo pro uplatnění reklamace
Kupující uplatní reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno.
Kupující má však právo uplatnit reklamaci:
v jakékoliv provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží, v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vyskytnutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Písemné reklamace
1. Kupující uplatňuje reklamaci za vadu dodávky prodávajícímu v prodejní ceně s daní prodávajícího, ve které bylo zboží fakturováno.
2. Vady zřejmé při odběru nutno reklamovat neprodleně, nejpozději však do deseti dnů od převzetí zboží kupujícím, množstevní reklamace ihned při předávce zboží.
3. Reklamace musí být písemná ve dvou vyhotoveních a musí obsahovat:
- číslo faktury, číslo výdejky či dodacího listu
- název a výrobní číslo reklamovaného zboží
- množství reklamovaného zboží
- návrh na vyřízení reklamace (výměna, dobropis)
Při přejímce balíku od přepravní společnosti je kupující povinen neprodleně prověřit, že balík není porušen nebo jakkoliv poškozen. Při poškození neprodleně na místě sepsat reklamaci s přepravcem.
Kupující musí zabezpečit u brusných kotoučů po celou dobu skladování řádné a bezpečné uložení a uskladnění. Poučit své zaměstnance o bezpečném upevnění, manipulaci s brusivem dle platných norem.

Článek 3 - Lhůta pro uplatnění reklamace
Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je u spotřebitelů 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně nebo ode dne doručení přepravní spol. U podnikatelů prodejce odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí, včetně těch, které se projeví později po dobu uvedenou v záručním listu nebo dle výrobce.
Na žádost kupujícího prodávající vydá kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky, pokud jej dodavatel ke zboží dodává. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování můžeme zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

Článek 4 - Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

Článek 5 - Odstranitelné vady
Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

Článek 6 - Neodstranitelné vady
Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:
- výměnu zboží za jiné bezvadné
- zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).
Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 7 – Neuznaná reklamace výrobcem, dodavatelem
Pokud je reklamace kupujícího neoprávněna a dodavatelem či výrobcem neuznaná, uhradí kupující náklady spojené s dopravou k dodavateli, výrobci a zpět. V případě odsouhlasení placené opravy hradí kupující také náklady na opravu.

Článek 8 - Zboží prodané za nižší ceny
Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
U věcí použitých je možné u spotřebitelů zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.
Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 1. 7. 2021